Algemene Voorwaarden


Gevestigd aan de Bargelaan 200, 2333 CW Leiden, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51366258.

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Registratie van een Account
Artikel 4. Adverteren
Artikel 5. Gebruik van de Website en (Advertentie)diensten van Guestzone
Artikel 6. Privacy
Artikel 7. Gebruik, opslag, monitoring en verwijdering van informatie
Artikel 8. Aansprakelijkheid
Artikel 9. Vrijwaring en schadeloosstelling
Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Guestzone: de aanbieder van de Website en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
2. Member: de natuurlijk persoon die gebruik maakt van de Website met het doel om geïnformeerd te worden over een of meer evenementen en zodanig als “member” op de Website is geregistreerd.
3. Organisator: de natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website met het doel zijn evenement te promoten en daarover informatie te verschaffen aan de bezoekers van de Website, alsmede het plaatsen van advertenties op de Website, en zodanig als “organisator” op de Website is geregistreerd.
4. Wederpartij: zowel een Member, alsmede een Organisator, alsook iedere andere (natuurlijke) persoon die zich heeft geregistreerd op de Website en wederpartij bij de Overeenkomst met Guestzone in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
5. Account: de onlineaccount van de Wederpartij op de Website, op welke account kan worden ingelogd met behulp van de inloggegevens.
6. Overeenkomst: de afspraak tussen Guestzone en de Wederpartij ten aanzien van het gebruik van de Website.
7. Advertentiedienst: de dienst die Guestzone ter beschikking stelt op haar Website, waarmee de Wederpartij kan adverteren op de Website.
8. Website: het domein https://www.guestzone.nl en alle daartoe behorende (sub)domeinen. Websites, althans (sub)domeinen, van derden behoren niet tot de Website van Guestzone, zelfs niet wanneer er door een link vanaf de Website van Guestzone naar wordt verwezen.
9. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten met Guestzone alsmede op ieder gebruik van het Platform zoals – doch niet uitsluitend – het registreren van een Account op de Website alsmede het gebruik van door Guestzone geleverde diensten.
2. Door het registreren van een Account op de Website stemt de Wederpartij ermee in dat onderhavige voorwaarden van toepassing zijn op iedere (rechts)handeling in de relatie tussen Guestzone en desbetreffende Wederpartij.
3. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Guestzone, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Eventuele voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Guestzone uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
5. Wanneer door Guestzone gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Wederpartij kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Guestzone onderhavige voorwaarden soepel toepast.
6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Guestzone in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Guestzone vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Artikel 3. Registratie van een Account
1. De Wederpartij kan zich via het Platform van Guestzone registreren voor een Account. Aan deze registratie zijn geen kosten verbonden.
2. De Wederpartij garandeert dat (a) de op het registratieformulier verstrekte persoonlijke informatie (hierna de "Geregistreerde Informatie" genoemd) correct en volledig is. Indien Guestzone, naar eigen goeddunken, van mening is dat de Geregistreerde Informatie niet correct of onvolledig is, is Guestzone gerechtigd de toegang tot de Account op te schorten of te beëindigen en/of de relatie met de Wederpartij te beëindigen en/of om de Wederpartij het gebruik van het Platform en/of de diensten van Guestzone of een onderdeel daarvan te ontzeggen.
3. De Wederpartij is verantwoordelijk om de geheimhouding te bewaren van wachtwoorden en/of andere informatie die aan de Wederpartij is verstrekt door Guestzone en de Wederpartij is volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die via zijn of haar Account worden verricht.
4. De Wederpartij zegt toe dat hij/zij aan het einde van elke sessie zijn/haar bezoek aan de Website van Guestzone zal afsluiten (door zich uit te loggen en de browser af te sluiten) en dat de Wederpartij contact zal opnemen met Guestzone wanneer hij/zij merkt of vermoedt dat er ongeautoriseerd gebruik is gemaakt van zijn/haar wachtwoord of dat de veiligheid of bescherming van de Geregistreerde Informatie om een andere reden niet meer is gegarandeerd.
5. De Wederpartij zorgt er telkens voor dat de Geregistreerde Informatie zoals deze staat vermeld in zijn/haar Account up-to-date en correct is. Guestzone aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste inhoud van Geregistreerde Informatie of de gevolgen die het verstrekken van onjuiste Geregistreerde Informatie of het niet up-to-date houden van Geregistreerde Informatie door de Wederpartij met zich meebrengt.
6. Guestzone is te allen tijde gerechtigd de toegang tot (een gedeelte van) de Website van Guestzone of de Account van de Wederpartij te beperken, op te schorten of geheel te ontzeggen, of de Account van de Wederpartij te verwijderen met name – doch niet uitsluitend – in het geval de Wederpartij onrechtmatig handelt, handelt in strijd met enige wettelijk voorschrift of onderhavige voorwaarden niet in acht neemt. In het geval Guestzone besluit de Account van de Wederpartij te verwijderen of de toegang tot de Website op te schorten of te beperken, vindt geen restitutie van aan de Account gekoppelde tegoeden plaats.

Artikel 4. Adverteren
1. Guestzone biedt via de Website aan de Wederpartij de mogelijkheid om te adverteren.
2. De Wederpartij kan een bedrag aan zijn of haar Account toevoegen (hierna het “Advertentiebudget” genoemd) door middel van één van de op de Website van Guestzone voorgeschreven wijzen.
Aangeschaft bedragen worden onmiddellijk aan de het Advertentiebudget van de betreffende Account toegevoegd.
3. De kosten voor het vertonen van een advertentie op de Website staan telkens op de Website van Guestzone vermeld. De afkorting “CPM” ook wel “Cost-Per-Mille” staat daarbij voor de advertentiekosten per 1.000 vertoning. Advertentiekosten worden op het Advertentiebudget van de Wederpartij in mindering gebracht.
4. Guestzone is gerechtigd de kosten die aan het adverteren verbonden zijn op ieder willekeurig moment te verhogen. Voor reeds geplaatste advertenties zullen de kosten zoals deze golden ten tijde van het plaatsen van de advertentie worden gehandhaafd.
5. Eventueel in de Account van een Wederpartij aanwezige tegoeden worden nimmer gerestitueerd, tenzij Guestzone hiertoe op grond van dwingendrechtelijke wetgeving is verplicht.

Artikel 5. Gebruik van de Website en (Advertentie)diensten van Guestzone
De Wederpartij gaat ermee akkoord de Website en diensten van Guestzone te gebruiken in overeenstemming met de volgende gedragscode:
1. De Wederpartij zal geheimhouding betrachten met betrekking tot de via de Website en/of diensten van Guestzone aan de Wederpartij verstrekte informatie en zal die informatie niet aan anderen doorgeven, zonder de toestemming van Guestzone of de persoon die de informatie heeft verstrekt.
2. De Wederpartij zal de Website en/of de diensten van Guestzone niet gebruiken om zich in te laten met pesterijen of aanstootgevend gedrag, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het plaatsen van mededelingen, foto's of opnames met smadelijke, lasterlijke, grove of schandaliserende verklaringen, of racistische, pornografische, obscene of beledigende taal of beelden.
3. De Wederpartij zal de Website en/of de diensten van Guestzone niet gebruiken om de privacy rechten, intellectuele eigendomsrechten of de andere rechten van Guestzone of van een persoon te schenden.
4. De Wederpartij zal geen berichten, foto's of opnames plaatsen, of (onderdelen van) de Website en/of de diensten van Guestzone gebruiken op een manier, die de rechten van Guestzone of van een derde partij schendt, plagieert of overtreedt, met inbegrip van maar niet beperkt tot een auteursrecht, een privacy- of ander persoonlijk recht, of een eigendomsrecht, of die frauduleus of op een andere wijze onrechtmatig is of in strijd is met de wet of goede zeden.
5. De Wederpartij zal de Website en/of de diensten van Guestzone niet gebruiken voor de promotie van evenementen, goede doelen, reclame of werving van artikelen of diensten, tenzij dit geschiedt door middel van de daartoe op de Website van Guestzone ingerichte Advertentiedienst.
6. De Wederpartij zal op geen enkele wijze via zijn/haar publiekelijk geplaatste informatie-contactinformatie plaatsen of doorgeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot telefoonnummers, postadressen, e-mailadressen, websites of volledige namen, tenzij dit uitdrukkelijk door Guestzone wordt toegestaan.
7. De Wederpartij zal (onderdelen van) de Website en/of de diensten van Guestzone niet - geheel of gedeeltelijk - reproduceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of gebruiken.
8. De Wederpartij zal de Website en/of de diensten van Guestzone niet gebruiken voor het versturen van ongevraagde e-mailberichten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot massale commerciële reclame of informatieve mededelingen ("Spam"). Bovendien zal de Wederpartij de Website en/of de diensten van Guestzone niet gebruiken om (a) e-mail berichten te versturen die buitensporig zijn en/of bedoeld zijn om anderen te treiteren of lastig te vallen, (b) door te gaan met het versturen van e-mail berichten naar Guestzone of een ontvanger die heeft aangegeven dat hij/zij die niet wenst te ontvangen, (c) e-mail te versturen met een bedrieglijke of misleidende (header)informatie, (d) kwaadwillige e-mail te versturen, met inbegrip van maar niet beperkt tot "mail bombing", of (e) e-mail berichten te versturen of te ontvangen op een wijze die het gebruiksbeleid van een internet service provider overtreedt.
9. De Wederpartij zal geen zodanig gebruik maken van de Website en/of de diensten van Guestzone dat daardoor de Website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
10. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website van Guestzone, waaronder begrepen de rechten op de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten, databestanden, foto’s, woord- en beeldmerken en alle overige materialen inclusief de combinaties daarvan berusten bij Guestzone, dan wel haar licentiegever(s). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Guestzone is het niet toegestaan (de intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op) de Website, of enig onderdeel daarvan, te kopiëren of op enig andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.
11. De Website wordt aangeboden "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" op het moment van het ge- of verbruik. Guestzone accepteert geen enkele aansprakelijkheid en biedt geen enkele garantie indien persoonlijke instellingen, informatie of (tekst)berichten niet (tijdig) worden bewaard, worden verwijderd of onjuist worden afgeleverd. Guestzone is op geen enkele wijze gehouden om aanpassingen te doen aan de Website of de Website. Voorts garandeert Guestzone niet dat eventuele fouten of bugs in de software kunnen en/of zullen worden verholpen.

Artikel 6. Privacy
1. Guestzone verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft de Wederpartij aan Guestzone toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een (geautomatiseerd) bestand van Guestzone, met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en (direct) marketing. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met Guestzone contractueel verbonden ondernemingen. Guestzone zal aan de Wederpartij vooraf expliciet toestemming vragen voor voormeld gebruik van de persoonsgegevens en aangeven op welke wijze de persoonsgegevens van de Wederpartij worden verwerkt, bijvoorbeeld door middel van een op de Website gepubliceerde privacyverklaring.
2. Door Guestzone verzamelde persoonsgegevens worden op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verwerkt.

Artikel 7. Gebruik, opslag, monitoring en verwijdering van informatie
1. Guestzone behoudt zich het recht voor om alle reclameboodschappen, tekstberichten, publieke aankondigingen en berichten te controleren om zich ervan te verzekeren dat deze voldoen aan de richtlijnen die op een bepaald moment van toepassing zijn. Hoewel Guestzone niet alle berichten van haar gebruikers controleert en ook niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze berichten, behoudt Guestzone zich het recht voor, maar is Guestzone hiertoe niet verplicht, om content met inbegrip van, maar niet beperkt tot profielen, publieke aankondigingen en (tekst) berichten te verwijderen of te verplaatsen, waarvan Guestzone naar eigen inzicht meent, dat deze in strijd is met deze algemene voorwaarden of andere toepasselijke richtlijnen, of dat deze anderszins onaanvaardbaar is.
2. De Wederpartij is zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de Accounts, profielen, advertenties, publieke aankondigingen en (tekst) berichten die hij of zij opslaat via de Website en/of de diensten van Guestzone, of verstuurt naar de gebruikers van de Website en/of diensten van Guestzone.
3. Guestzone heeft het recht om Accounts die al geruime tijd niet meer actief zijn te beëindigen/verbreken.
4. De Wederpartij gaat ermee akkoord, dat Guestzone niet aansprakelijk of verantwoordelijk is, indien gegevens die door middel van de Website en/of de diensten van Guestzone worden geleverd of verstuurd niet worden bewaard, of abusievelijk worden verwijderd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Guestzone is in geen geval partij bij enige tussen de Organisator en een Member, al of niet door tussenkomst van de Website, gesloten overeenkomst. Guestzone brengt vraag en aanbod bij elkaar en treedt daarbij slechts op als technisch internet platform (bemiddeling). De aansprakelijkheid van Guestzone beperkt zich dan ook tot het beheer en het onderhoud van de Website, het platform en het achterliggende systeem.
2. De aansprakelijkheid van Guestzone wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zal met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag dat Guestzone in het kader van de Overeenkomst aan vergoeding in rekening heeft gebracht aan de Wederpartij. 3. Aansprakelijkheid van Guestzone voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, schade door bedrijfsstagnatie, vorderingen van derden op Wederpartij of boetes vanwege het niet halen van enige (op)levertermijn, is uitgesloten.
4. Voorts is Guestzone is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat er, om wat voor reden dan ook, geen advertenties kunnen worden weergegeven of reserveringen kunnen plaatsvinden via het platform wegens storingen, gebreken en/of tekortkomingen in het platform van Guestzone of de diensten die door Guestzone van derden worden betrokken, daaronder mede begrepen de Payment Service Provider en webhosting.
5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Wederpartij binnen veertien dagen na het ontstaan van de schade, Guestzone daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel als mogelijk wordt beperkt.

Artikel 9. Vrijwaring en schadeloosstelling
De Wederpartij gaat ermee akkoord, dat hij of zij Guestzone en haar houdstermaatschappijen, leden, dochterbedrijven, gelieerde bedrijven, serviceproviders, contractanten, agenten, vertegenwoordigers, licentieverleners, leidinggevenden, directeuren, aandeelhouders en werknemers zal vrijwaren en schadeloos zal stellen in verband met een claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure, ingediend door een derde en veroorzaakt door, als gevolg van of in verband met zijn of haar (i) gebruik van de Website en/of de diensten van Guestzone, (ii) schending van deze algemene voorwaarden of (iii) overtreding van de wet, een voorschrift of de rechten van een derde. De Wederpartij betaalt de kosten en schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot de in redelijkheid gemaakte juridische kosten en de kosten opgelegd aan of anderszins gemaakt door Guestzone in verband met, of voortvloeiend uit een dergelijke claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Guestzone gesloten en te sluiten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd - die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige Overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Guestzone, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Guestzone met de Wederpartij kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 24 januari 2019.

downloaden | printen


Win vrijkaarten
Logo Guestzone

Inloggen


member organisatie
Of login met je emailadresBeveiligd door reCAPTCHA.
Win vrijkaarten
Logo Guestzone

Member account aanmaken


member organisatie


akkoord met de algemene voorwaarden

Beveiligd door reCAPTCHA.
Win vrijkaarten
Logo Guestzone

Zakelijk account aanmaken


member organisatie


akkoord met de algemene voorwaarden

Beveiligd door reCAPTCHA.
Logo Guestzone
Vul het e-mailadres in waarmee je bij ons bent ingeschreven.


Beveiligd door reCAPTCHA.
Wachtwoord wijzigen
vul hieronder 2x je nieuwe wachtwoord in

Uitnodigingen
Hier informatie over winactie
Deelnames 0
Afmelden?
Wanneer je geen gebruik kunt maken van deze winactie, meld je dan zsm af zodat wij nog iemand anders blij kunnen maken.Let op: het is verboden om jouw gewonnen aan te bieden en/of te verkopen. Klik hier voor meer informatie.

Win vrijkaarten!
Om mee te kunnen doen met onze winacties koppel je jouw mobiele nummer aan je account. Door deel te nemen aan de winacties maak je kans op vrijkaarten en gastenlijstplekken.
Kosten
Je betaalt €0,40 voor het koppelen van je mobiele nummer en voor iedere deelname aan een winactie. Dit zijn éénmalige kosten (geen abonnement). Prijzen zijn inclusief BTW.

Ben je jonger dan 18 jaar?
Vraag toestemming aan je ouders!
Koppelen via telefoon
Klik op de link van de code zodat deze wordt geïmporteerd naar je telefoon. Verstuur het bericht naar 4004.

Koppelen via laptop/pc
Verstuur op je mobiel onderstaande code via sms naar 4004.

De code:


Voorwaarden

Check hier de spelvoorwaarden.

De Reclamecode SMS- en Mobiel Internet Dienstverlening en de Gedragscode SMS-en Mobiel Internet Dienstverlening zijn van toepassing.
Telefoonnummer herstellen

Via Mobiel?
Klik op de link van de code zodat deze automatisch wordt geïmporteerd naar je telefoon. Druk daarna op 'verstuur'.


Zit je achter een PC?
Ga op je mobiel naar 'berichten', toets de onderstaande code in en verstuur de sms naar 4004


De code:

Nieuw nummer koppelen

Klik op de link van de code. Die wordt dan automatisch geïmporteerd in de app 'berichten'. Verstuur het bericht.

CODE:

Je kunt ook handmatig de code intoetsen en de sms versturen naar 4004


Akkoord met sms om te winnen

Als je meedoet aan een winactie en je wint krijg je hiervan een SMS. Deze kost geld.

Klik hier voor meer informatie.
Premium service
Update service
Ontvang een berichtje wanneer wij belangrijk nieuws hebben. Zo blijf je altijd op de hoogte.
E-mailadres wijzigen
E-mailadres valideren
Klik op onderstaande button om een nieuwe mail te versturen zodat jij je mailadres kunt bevestigen.

Let op!
Wanneer je de mail niet direct kunt vinden, check dan je spambox.
Wachtwoord wijzigen
Type hieronder je nieuwe wachtwoord in

Account verwijderen
Je kunt je account verwijderen